Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu - warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Projekt „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowany jest w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Warsztaty odbędą się w 150 szkołach gimnazjalnych oraz w 150 szkołach ponadgimnazjalnych (przeszkolonych zostanie ogółem 9 000 uczniów), we wszystkich województwach Polski.

W trakcie zajęć poruszone zostaną tematy dotyczące między innymi: przemocy w szkole, przemocy w rodzinie, czy przestępstwa w Internecie. Projekt kierowany jest nie tylko do miast wojewódzkich, ale także do mniejszych miejscowości i wsi. Dzięki udostępnieniu materiałów w wersji elektronicznej oraz w e-formacie, będzie mógł oddziaływać na dzieci i młodzież również po jego zakończeniu. W opracowanie materiałów edukacyjnych oraz programów warsztatowych został zaangażowany Instytut Prawa i Społeczeństwa. Obecnie trwają prace merytoryczne nad ostatecznym kształtem warsztatów, które będą oparte na innowacyjnych i atrakcyjnych metodach edukacji prawnej.

Projekt realizuje politykę równych szans i niedyskryminacji. Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości, uwzględnił w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tzw. klauzule społeczne, które zobowiązały Wykonawców do zatrudnienia osób bezrobotnych. Podstawę prawną stanowi art. 26 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.03.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Już pierwsza osoba bezrobotna znalazła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę dzięki realizacji tego projektu. Kolejne zostaną zatrudnione już wkrótce.

Projekt jest jednym z 6 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”.

Więcej informacji na temat Programu znajdą Państwo na stronie www.nmf.ms.gov.pl.

Wiadomość z serwisu: ms.gov.pl