Konferencja Polish Law & Economics

Fundacja na Rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego była jednym ze sponsorów konferencji Polish Law & Economics, która odbyła się w dniach 23-24 października 2015 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Ekonomiczna analiza prawa wywodząca się z obszaru nauki anglosaskiej zajmuje się badaniem prawa, opisem instytucji i zjawisk prawnych przy wykorzystaniu narzędzi, którymi posługują się nauki ekonomiczne. Jej istotą jest postrzeganie nauki prawa jako dziedziny interdyscyplinarnej, która korzysta z dorobku nauk społecznych – ekonomii, psychologii i socjologii. Zwolennicy tej dyscypliny naukowej postulują, aby skuteczność rozwiązań prawnych badać narzędziami ekonomicznymi, analizować ich kształt i adekwatność wobec stawianych przed  nimi  oczekiwań. Ta metoda – dość już popularna w kręgu, z którego się wywodzi – zyskuje coraz większą grupę zwolenników także w krajach łacińskiej tradycji prawa.

W tym roku konferencja Polish Law & Economics odbyła się już po raz czwarty. Co roku w spotkaniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa biorą udział wybitni przedstawiciele tego nurtu nauki. Tym razem wygłoszenie głównych prelekcji powierzono profesorom: Ejanowi MacKaay’owi z Kanady oraz Hansowi Bernowi Schäferowi z Niemiec, którzy są autorami podstawowych opracowań z zakresu tej dyscypliny naukowej oraz konsultantami wielu instytucji europejskich w kwestiach związanych z analizą prawa. Należy też podkreślić, że to ich prace znacząco przyczyniły się do upowszechnienia dokonań szkoły ekonomicznej analizy prawa w państwach, których prawodawstwo wywodzi się ze szkoły łacińskiej.

Poza wykładami prof. Ejana MacKaay’a oraz prof. Hansa Berna Schäfera szczególnie interesującym punktem programu było wystąpienie Mateusza Bukaty, który wprowadził słuchaczy w zagadnienia związane z notariatem, jego rolą i znaczeniem w obrocie prawnym. Omówił on znaczenie czynności notarialnych dla funkcjonowania gospodarki, opisał działalność notariuszy z punktu widzenia rynku oraz wyjaśnił zagadnienie kosztów transakcyjnych. Jako przykład posłużyła mu analiza kosztów przeprowadzania postępowania spadkowego w notariacie oraz przed polskim sądem. Analiza ta dotyczyła głównego tematu zainteresowań ekonomicznej analizy prawa – kosztów transakcji.
Fundacja na Rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego od dawna współpracuje ze środowiskiem reprezentantów ekonomicznej analizy prawa, również w kontekście deregulacji zadań publicznych.

Podczas konferencji Fundację na Rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego reprezentował not. Tomasz Kot, który w trakcie dyskusji przedstawił zagadnienie roli notariatu w obrocie prawnym oraz jego funkcji społecznych w oparciu o doświadczenia holenderskie. Bazując na określeniu roli notariusza jako niezależnego strażnika równowagi praw i interesów oraz osoby odpowiedzialnej za budowę zaufania między uczestnikami obrotu, wskazał także na kwestię zaufania państwa do notariusza.