Nowy początek: Plan pracy Komisji Europejskiej na rzecz tworzenia miejsc pracy, wzrostu i inwestycji

16 grudnia 2014 roku Komisja Europejska przyjęła swój program prac na 2015 r. Informuje w nim o działaniach, które zamierza podjąć w ciągu najbliższych 12 miesięcy i które mają doprowadzić do odczuwalnego przełomu, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc pracy, wzrost i inwestycje, i przynieść obywatelom konkretne korzyści. Jest to plan na rzecz zmian.

Przyjęty program obejmuje 23 inicjatywy, które Komisja jest politycznie zobowiązana wprowadzić w życie w 2015 r. Zadania do wykonania w najbliższych dwunastu miesiącach odnoszą się do kwestii zasadniczych, takich jak zatrudnienie, wzrost i inwestycje, zgodnie z priorytetami określonymi wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera.

W szczególności Komisja przyjęła na siebie następujące zadania do wykonania w 2015 r.:

  • Plan inwestycyjny dla Europy: działania legislacyjne w następstwie planu ogłoszonego w ubiegłym miesiącu w celu uruchomienia w najbliższych trzech latach publiczno-prywatnych inwestycji w realną gospodarkę o wartości co najmniej 315 mld euro.
  • Ambitny pakiet dotyczący jednolitego rynku cyfrowego: stworzenie warunków do rozwoju dynamicznej gospodarki cyfrowej i dynamicznego społeczeństwa cyfrowego przez uzupełnienie otoczenia regulacyjnego w dziedzinie telekomunikacji, modernizację przepisów dotyczących praw autorskich, uproszczenie przepisów dla konsumentów dokonujących zakupów przez internet i zakupów cyfrowych, zwiększenie bezpieczeństwa cybernetycznego i uwzględnianie problematyki cyfryzacji w różnych dziedzinach polityki.
  • Pierwsze kroki w kierunku utworzenia Europejskiej Unii Energetycznej: zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, dalsza integracja krajowych rynków energii, ograniczenie popytu na energię oraz obniżenie emisyjności koszyka energetycznego.
  • Sprawiedliwsze podejście do kwestii opodatkowania: plan działania ukierunkowany na zwalczanie uchylania się od opodatkowania i oszustw podatkowych, obejmujący środki na poziomie UE, które umożliwią przejście na system, w którym państwo, gdzie generowane są zyski, będzie także państwem opodatkowania; w tym automatyczna wymiana informacji o decyzjach podatkowych oraz stabilizacja podstawy opodatkowania osób prawnych.
  • Europejski plan w dziedzinie migracji: opracowanie nowego podejścia do kwestii legalnej migracji, aby UE przyciągała osoby utalentowane i wykwalifikowane, oraz lepsze zarządzanie migracją do UE poprzez ściślejszą współpracę z państwami trzecimi, solidarność między państwami członkowskimi oraz zwalczanie handlu ludźmi.
  • Pogłębiona unia gospodarcza i walutowa: Kontynuacja wysiłków na rzecz promowania stabilności gospodarczej i przyciągania inwestorów do Europy.

 

Więcej informacji: Komisja Europejska