Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Posiedzeniu Rady Ministrów UE do Spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, która odbyła się w dniach 23-24 stycznia 2014 r. w Atenach.

Podczas posiedzenia dotyczącego wymiaru sprawiedliwości Rada obradowała nad przyszłymi kierunkami współpracy w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości podczas którego poparte zostały postulaty dotyczące wzmocnienia istniejących narzędzi monitoringu i ewaluacji, a także rozważenia ustanowienia nowych. Polska zasadniczo popiera narzędzia wzajemnej oceny funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich. Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić Komisję Europejską do podejmowania inicjatyw, które znajdują oparcie w Traktatach i podkreślić, iż gwarancją ich powodzenia jest także przygotowanie ich przy udziale państw członkowskich.

Odniesiono się także do kwestii poziomu ambicji przyszłej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości, zaznaczając jednak, że wskaźnikiem poziomu współpracy nie powinna być liczba przyjmowanych aktów prawnych, a ich przydatność dla obywateli. Działania powinny obejmować przede wszystkim te obszary, które zostały zidentyfikowane jako „wąskie gardła”, czyli stosowanie prawa UE przez krajowe organy oraz rozwiązania pragmatyczne z perspektywy tak obywatela, jak i organu krajowego. Naszą ambicją jest podnoszenie efektywności wymiaru sprawiedliwości oraz ułatwienie dostępu do niego obywateli państw członkowskich UE.

Podczas posiedzenia Komisja Europejska zaprezentowała pakiet projektów aktów prawnych dotyczących wzmocnienia praw procesowych obywateli UE, co ma równoważyć wpływ bardziej represyjnych instrumentów z zakresu prawa karnego, w szczególności tych związanych z wzajemnym uznawaniem orzeczeń (np. Europejski Nakaz Aresztowania).

Dzięki wprowadzeniu wspólnych minimalnych gwarancji procesowych dla oskarżonych i podejrzanych, państwa będą nawzajem darzyły większym zaufaniem swoje systemy prawne, co z kolei wpłynie na większą efektywność wzajemnego uznawania orzeczeń. Ponadto, przyjęte środki zwiększą pewność prawną obywateli UE, ponieważ będą oni mogli oczekiwać równoważnego minimalnego zestawu praw w każdym państwie członkowskim – co jest szczególnie istotne dla Polski z uwagi na znaczną liczbę obywateli polskich przebywających obecnie za granicą.

W skład pakietu wchodzą następujące projekty legislacyjne:

  1.  Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia określonych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym.
  2. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gwarancji procesowych dzieci podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym.
  3. Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tymczasowej pomocy prawnej dla podejrzanych lub oskarżonych, którzy zostali pozbawienia wolności, oraz ws. pomocy prawnej w ramach postępowania dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania.

Podczas roboczego lunchu dyskutowano na temat rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń i proponowanych w nim zmian  Dyskusja dotyczyła m.in. propozycji KE w zakresie zwiększenia progu górnej wartości roszczenia, obecnie ustalonego na 2000 euro, a także korzystania przez sądy z różnych możliwości technicznych w celu usprawnienia postępowania i pomniejszenia jego kosztów.

Polska, co do zasady, pozytywnie ocenia projekt rozporządzenia i zaproponowane w nim zmiany, których celem jest ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości, uproszczenie i przyśpieszenie rozstrzygania sporów transgranicznych oraz obniżenie kosztów takich postępowań.

Wiadomość z serwisu: ms.gov.pl