Spotkanie w Kancelarii Prezydenta RP

7 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego oraz wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej Elżbiety Rączkowskiej-Martyn z ministrem Andrzejem Derą, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP.


Jego tematem był opracowany przez Fundację  projekt wprowadzenia do polskiego systemu prawnego, a w szczególności Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, instytucji przedstawicielstwa opiekuńczego. Stopniowe wydłużanie się życia społeczeństwa powoduje, że coraz większa grupa obywateli w starszym wieku może wymagać pomocy osób trzecich, gdyż nie będzie w stanie, z uwagi na naturalne ograniczenia, podejmować świadomych decyzji i zajmować się swoimi sprawami, w tym także sprawami majątkowymi. Dotychczasowe przepisy prawa, a zwłaszcza instytucja ubezwłasnowolnienia nie dają obywatelowi prawa wyboru osoby, która się nim zajmie. Każdy kto z powodu choroby lub zdarzeń losowych znajdzie się w takiej sytuacji powinien mieć prawo do wskazania przyszłego opiekuna, a więc osoby, która na skutek przemyślanej decyzji zostanie wskazana jako przedstawiciel opiekuńczy. Istotne jest również, aby możliwe było wydanie dyspozycji na wypadek choroby co do sposobu medycznego postępowania. Wystarczy wspomnieć, iż podobne rozwiązania prawne z powodzeniem funkcjonują w innych krajach europejskich np. w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Zadaniem projektowanej instytucji prawnej  jest wzmocnienie ochrony majątku i praw osób starszych oraz osób, które same nie mogą odpowiadać za swoje postępowanie lub podejmować logicznych decyzji z uwagi na niepełnosprawność psychofizyczną lub intelektualną.


Minister Andrzej Dera wyraził zainteresowanie Kancelarii Prezydenta RP przekazanym przez Fundację projektem w szczególności ze względu na ochronę ważnego interesu społecznego oraz zaproponował wspólne kontynuowanie prac nad koncepcją przedstawicielstwa opiekuńczego.


Podczas spotkania Fundację na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego prezentował Wiceprezes Zarządu, Robert Dor oraz Agnieszka Sinkiewicz, Przewodnicząca Komisji Fundacji ds. wzmocnienia ochrony prawnej osób starszych i niepełnosprawnych.