O Fundacji

STATUT 
FUNDACJI na rzecz BEZPIECZNEGO OBROTU PRAWNEGO
 
(w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 1 Rady Fundacji z dnia 13 października 2012 r.)

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.    Fundacja działa pod nazwą „FUNDACJA na rzecz BEZPIECZNEGO OBROTU PRAWNEGO”.
3.    FUNDACJA na rzecz BEZPIECZNEGO OBROTU PRAWNEGO, zwana dalej „Fundacją”, może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4. Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Rozdział II

Cele działania Fundacji


§ 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihil prius fide.
2.    Celami Fundacji są:

1)    wspieranie i prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinach prawa cywilnego, handlowego, finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego i regulujących problematykę samorządową,
2)    upowszechnianie wiedzy prawnej w społeczeństwie,
3)    promowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego.


§ 6. 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego. Działalność pożytku publicznego jest wyłączną działalnością statutową Fundacji.
2.    Działalnością odpłatną pożytku publicznego, prowadzoną przez Fundację jest w szczególności:

1)    samodzielne prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz ich organizowanie i finansowanie,

2)    organizacja i finansowanie konferencji naukowych i seminariów,

3)    kształcenie umożliwiające uzupełnianie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

4)    przygotowywanie projektów aktów prawnych opinii prawnych i publikacji.

3.    Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego, prowadzoną przez Fundację jest w szczególności:

1)    samodzielne prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz ich organizowanie i finansowanie,

2)    organizacja i finansowanie konferencji naukowych i seminariów,

3)    kształcenie umożliwiające uzupełnianie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

4)    przygotowywanie projektów aktów prawnych, opinii  prawnych i publikacji.

 

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji 


§ 7. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 100.000 złotych.
§ 8. 1..Dochody Fundacji pochodzą z:

1)    darowizn, spadków, zapisów,

2)    przekazanych przez osoby fizyczne części podatku dochodowego,

3)    subwencji osób prawnych,

4)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

5)    dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

6)    dochodów z oprocentowanych lokat bankowych,

7)    dywidend   z  udziałów  i   akcji  oraz  dochodów  z  innych papierów wartościowych,

8)    dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2.    Cały swój dochód Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.
§ 9.
Zabrania się:
1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej osobami bliskimi, 
2)    przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3)    wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV
Organy Fundacji 

§ 10. Organami Fundacji są:

1)    Rada Fundacji,
2)    Zarząd.
§ 11. 1. Rada Fundacji składa się z 12-19 osób powoływanych przez Krajową Radę Notarialną na 4-letnią kadencję. Kandydatów na członków Rady Fundacji zgłaszają: członkowie Krajowej Rady Notarialnej, rady izb notarialnych oraz Przewodniczący Rady Fundacji ustępującej kadencji.
2.    Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa ani podległości z tytułu zatrudnienia.
3.    Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
4.    Obrady Rady Fundacji są ważne, jeżeli co najmniej połowa jej członków jest obecnych, o ile Statut nie stanowi inaczej.
§ 12. 1. Krajowa Rada Notarialna odwołuje członka Rady Fundacji w przypadku zrzeczenia się członkostwa.
2.    Krajowa Rada Notarialna może odwołać członka Rady Fundacji z ważnych powodów.
§ 13. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem zakończenia posiedzenia, na którym rozpatrzono i zatwierdzono roczne sprawozdanie Zarządu za ostatni rok kadencji.
§ 14. Mandat członka Rady Fundacji powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa z dniem upływu kadencji Rady.
§ 15. O upływie kadencji Rady Fundacji jej Przewodniczący zawiadamia niezwłocznie Prezesa Krajowej Rady Notarialnej, zgłaszając wniosek o powołanie członków Rady na nową kadencję.
§ 16. 1.Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, organizatorskich i nadzorczych.
2.    Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w braku jego obecności, Wiceprzewodniczącego.
3.    W sprawach dotyczących zmiany statutu Rada Fundacji podejmuje uchwały większością co najmniej 2/3 głosów.
4.    Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się co najmniej 3 razy w roku. Zwołuje je Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub przynajmniej 4 członków Rady. W posiedzeniach Rady uczestniczy członek Zarządu.
5.    Posiedzenie Rady Fundacji, na którym zostanie rozpatrzone roczne sprawozdanie Zarządu, powinno zostać zwołane najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku.
§ 17. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1)    uchwalanie jej regulaminu,
2)    powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa oraz ustalanie liczby członków Zarządu,
3)    powoływanie i odwoływanie członków Centrum Naukowego,
4)    opiniowanie projektów aktów prawnych przedkładanych przez Centrum Naukowe i inne podmioty,
5)    uchwalanie regulaminu działania Zarządu i Centrum Naukowego,
6)    zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
7)    wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
8)    rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,
9)    podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,
10)    zmiana statutu Fundacji,
11)    ustanawianie odznak, medali honorowych i wyróżnień i przyznawanie ich osobom zasłużonym dla Fundacji,
12)    zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów o podobnym charakterze,
13)    ustalanie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu i Centrum Naukowego, 
14)    zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
15)    delegowanie członków Rady Fundacji do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
16)    sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji, dokonywanie inspekcji rachunków i ksiąg oraz przeprowadzanie oceny sytuacji finansowej Fundacji,
17)    dokonywanie zmian planów finansowych Fundacji, przygotowywanych przez Zarząd.
§ 18. 1. Zarząd składa się z 2-5 osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesa.
2.    Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie został powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.
3.    Umowy o pracę lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu podpisują za Fundację dwaj członkowie Rady Fundacji.
§ 19. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji, w szczególności:
1)    reprezentowanie Fundacji,
2)    opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
3)    sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4)    przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
5)    ustalanie regulaminu wewnętrznego pracy biura,
6)    ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
7)    wykonywanie uchwał Rady Fundacji.
§ 20. Zarząd jest zobowiązany przedłożyć Radzie Fundacji:
1)    sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowe,
2)    bilans oraz rachunek wyników, a na żądanie Rady Fundacji, zgłoszone do końca stycznia danego roku, także opinię audytorów,
3)    propozycję podziału nadwyżki kwoty wykazanej w bilansie lub propozycję sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrachunkowy w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
§ 21. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do powzię-cia uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.
§ 22. Oświadczenia woli za Fundację w zakresie spraw majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu.
§ 23. 1. Prezes Zarządu jest równocześnie Kierownikiem Fundacji w rozumieniu art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.    W razie nieobecności Prezesa Zarządu podczas kontroli Fundacji przeprowadzonej na zarządzenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w trybie nadzoru nad działalnością organizacji pożytku publicznego obowiązki Kierownika Fundacji pełni Wiceprezes Zarządu.
3.    Do kompetencji Kierownika Fundacji należy podpisywanie protokołów z kontroli, o której mowa w ust. 2 oraz wnoszenie wyjaśnień i zgłaszanie zastrzeżeń do ich treści.

Rozdział V
Centrum Naukowe 


§ 24. 1. W Fundacji działa Centrum Naukowe.
2.    Członkowie Centrum Naukowego są powoływani na okres 4 lat.
3.    Kandydatów na członków Centrum Naukowego mogą zgłaszać: Krajowa Rada Notarialna, Rada Fundacji, Zarząd oraz rady izb notarialnych.
4.    Członkowie Rady Fundacji mogą być jednocześnie członkami Centrum Naukowego.
5.    Członkowie Rady Fundacji nie będący członkami Centrum Naukowego mogą brać udział w jego pracach.
§ 25. Do zadań Centrum Naukowego należy:
1)    prowadzenie prac naukowo-badawczych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu prawnego,
2)    opracowywanie projektów aktów prawnych, opinii prawnych i publikacji
oraz przedstawianie ich Radzie Fundacji,
3)    inicjowanie konferencji naukowych i debat.

Rozdział VI
Tytuły honorowe 

§ 26. Osoby fizyczne i prawne, które dokonały na rzecz Fundacji darowizny w wysokości co najmniej 1.000 euro uzyskują na podstawie uchwały Rady Fundacji tytuł Donatora FUNDACJI na rzecz BEZPIECZNEGO OBROTU PRAWNEGO, o ile osoby te wyrażana to zgodę.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe 

§ 27. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie braku majątku.

§ 28. Uchwały w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
§ 29. Niniejszy statut został podpisany przez fundatora w dniu 9 lipca 1999 roku i zmieniony w dniu 3 kwietnia 2004 roku oraz w dniu 13 października 2012 roku.